இந்தியாவில் மீண்டும் #MeToo ட்ரென்டிங் ?? ட்விட்டர்!!!!

6th June 2020 Murugeswari Tn 0

இந்தியாவில் மீண்டும் மீடூ ட்ரென்டிங் ?? ட்விட்டர்!!!! 2017 ஆம் உலக அளவில் மீடூ என்ற இயக்கம் தொடங்கப்பட்டது. இந்த மீடூ மூலம் உலக அளவில் பாதிக்கப்பட்ட பல பெண்கள் தங்களுடைய பணியிடங்களில் நடைபெற்ற […]