நோபல் பரிசு பெற்ற பேராசிரியர் ஆண்ட்ரியா கெஸ் டிஎம்டி திட்டத்தில் ஈடுபட்டார்!

நோபல் பரிசு பெற்ற பேராசிரியர் ஆண்ட்ரியா கெஸ் டிஎம்டி திட்டத்தில் ஈடுபட்டார்! 2020 ஆம் ஆண்டில் இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு வென்ற பேராசிரியர் ஆண்ட்ரியா கெஸ், தொலைநோக்கி

Read more