நீங்கள் காடை முட்டைகளை சாப்பிடுகிறீர்களா?

நீங்கள் காடை முட்டைகளை சாப்பிடுகிறீர்களா? ஒரு காடை முட்டை ஐந்து கோழி முட்டைகளுக்கு சமம் என்று கூறப்படுகிறது. இதுவும் உண்மை. கோழி முட்டைகளை விட காடை முட்டைகளுக்கு

Read more