தடிப்புத் தோல் அழற்சியால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இந்த உணவை கைவிட அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்!

தடிப்புத் தோல் அழற்சியால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இந்த உணவை கைவிட அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்! சிலர் தடிப்புத் தோல் அழற்சியால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். பிரச்சினை சரியாக சிகிச்சையளிக்கப்படாவிட்டால், அது முழு உடலையும் உள்ளடக்கும்.

Read more