இஸ்ரோவால் பத்து செயற்கைக்கோள்களை ஏவுதல்!

இஸ்ரோவால் பத்து செயற்கைக்கோள்களை ஏவுதல்! ஸ்ரீஹர்கோட்டா: சுமார் 11 மாதங்களுக்குப் பிறகு, விண்வெளித் திட்டத்தில் இறங்கியுள்ள இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி அமைப்பு, பி.எஸ்.எல்.வி சி -49 ராக்கெட்

Read more