கொரோனா வைரஸ் இருப்பது; இந்திய நிறுவனங்களின் மீன் இறக்குமதியை சீனா தடை செய்கிறது

கொரோனா வைரஸ் இருப்பது; இந்திய நிறுவனங்களின் மீன் இறக்குமதியை சீனா தடை செய்கிறது இந்திய நிறுவனத்திடமிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட மீன்களில் கொரோனா வைரஸ் இருப்பதை சீனா கண்டறிந்துள்ளது.

Read more