உலகின் முதல் 6 ஜி செயற்கைக்கோளை சீனா வெற்றிகரமாக சுற்றுப்பாதையில் செலுத்துகிறது:

உலகின் முதல் 6 ஜி செயற்கைக்கோளை சீனா வெற்றிகரமாக சுற்றுப்பாதையில் செலுத்துகிறது: டினியன் 05 மற்ற 12 செயற்கைக்கோள்களுடன் ஏவப்பட்டது.. உலகின் முதல் 6 ஜி செயற்கைக்கோளை

Read more