உயரத்தில் பறக்கும் ஒரு விமானத்தின் கண்ணாடி வெடித்தால் என்ன செய்வது?

உயரத்தில் பறக்கும் ஒரு விமானத்தின் கண்ணாடி வெடித்தால் என்ன செய்வது? கற்பனை செய்ய பயமாக இருக்கும் ஒரு சம்பவம் கிட்டத்தட்ட 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்தது. தரையில்

Read more